ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้าอบรมมูลนิธิปั้นน้ำเป็นเงิน ปี 2

in News

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านเข้าอบรมมูลนิธิปั้นน้ำเป็นเงิน ปี 2

No. รายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรม 30 คน
1 กฤตชย   อาทยไชยยง
2 กิตติภัฎ    สกุลบริรักษ์
3 คิริเมขล์    บุญรมย์
4 คุณากร     จารุเดช
5 เฉลิมพงษ์ อุดมศิลป์
6 ชนิดา        วรวงค์
7 ชัชกมล     ก้อนตาล
8 ฐานะมาศ  เถลิงสุข
9 ณัชชา       กิตติมงคลชัย
10 ณัฏฐา       เสาวมล
11 ณัฐกิจ       กลิ่นประทุม
12 ทัชพงษ์    บัวบุญธรรม
13 นภัทร        พิลึกนา
14 ปริญญา     เกตุศรี
15 ปาริชาติ    คงสันทัด
16 พนิตา        เลิศวัฒนะพงษ์ชัย
17 พรอนันต์   เสริมสุข
18 ภูพาน        สรวิศมงคล
19 เมธญา      ล้อมวงศ์
20 เมวิกา       เลิศสุวิมลกุล
21 รานี           คานียอ
22 วรวิช         วนธรรมสุจริต
23 วิลาสินี      เรืองประจวบกุล
24 ศุภณัฐ       เลาหลียานุรักษ์
25 สกลชนก   เผื่อนพงษ์
26 สุรศักดิ์      สมบุญ
27 องอาจ      หาญชนะวงษ์
28 อนิรุทธ      รุ่งแจ้ง
29 อโนมา      สอนบาลี
30 อุษา          เอี่ยมสุวรรณ
ผู้ผ่านเข้ารับการอบรมทุกท่าน จะต้องเข้าอบรมตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2558 - 26 กรกฎาคม 2558
เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 9.30 - 16.30 น. รวม 8 สัปดาห์ (ห้ามขาดการอบรม)

ขอให้ผู้ที่ผ่านเข้ารับการอบรมทั้ง 30 ท่าน ส่งอีเมล์ยืนยันสิทธิ์
เข้ารับการอบรมมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายใน วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2558
โดยพิมพ์รายละเอียดต่อไปนี้ส่งมาทางอีเมล์
ชื่อ - นามสกุล - ชื่อเล่น - วันเดือนปี เกิด - เบอร์โทรศัพท์(มือถือ) - ID LINE (ถ้ามี)

ขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ