กรรมการ/ที่ปรึกษา

in Information

 

รายชื่อกรรมการ
มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร
รายชื่อที่ปรึกษา
มูลนิธิเกียรติ-เจริญ เอี่ยมพึ่งพร


1. คุณสายจรูญ  เอี่ยมพึ่งพร     ประธานมูลนิธิ
2. คุณวิสูตร  พูลวรลักษณ์       รองประธานมูลนิธิ
3. คุณสมใจ  เลิศเศรษฐการ     กรรมการ
4. คุณอภิรดี  เอี่ยมพึ่งพร        กรรมการ
5. คุณกอบสุข  จารุจินดา        กรรมการ
6. คุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร    กรรมการและเหรัญญิก
7. คุณทิพวรินทร์  นิลดำ      กรรมการและเลขานุการ


1.    คุณอร่าม  เอี่ยมสุรีย์            ประธานที่ปรึกษา
2.    คุณเธียร  พรวาณิชย์            รองประธานที่ปรึกษา
3.    หม่อมปริม  บุนนาค              ที่ปรึกษา
4.    คุณมนตรี  สุวรรณวนิชกิจ        ที่ปรึกษา
5.    คุณสมศักดิ์  พยับเดชาชัย       ที่ปรึกษา
6.    คุณจาฤก  กัลย์จาฤก            ที่ปรึกษา
7.    คุณสุวัฒน์  ทองร่มโพธิ์          ที่ปรึกษา
8.    คุณธนกร  ปุลิเวคินทร์           ที่ปรึกษา
9.    คุณสุวรรณี  ชินเชี่ยวชาญ       ที่ปรึกษา
10.    คุณพรพิมล  มั่นฤทัย          ที่ปรึกษา
11.    คุณธนพล  ธนารุ่งโรจน์        ที่ปรึกษา
12.    คุณสง่า  เจนจรัสกุล           ที่ปรึกษา
13.    คุณสมศักดิ์  ทรงธรรมมากุล     ที่ปรึกษา
14.    คุณสุริยัน  บุญยมโนนุกุล        ที่ปรึกษา
15.    คุณสยามรัศมิ์  เลาหสุขเกษม    ที่ปรึกษา
16.    คุณสุรเชษฐ์  อัศวเรืองอนันต์     ที่ปรึกษา
17.    คุณนคร  วีระประวัติ              ที่ปรึกษา
18.    คุณยุทธนา  มุกดาสนิท          ที่ปรึกษา
19.    คุณแจ๊ส  สยาม                  ที่ปรึกษา
20.    คุณศิริศักดิ์  คชพัชรินทร์         ที่ปรึกษา
21.    คุณเป็นเอก  รัตนเรือง            ที่ปรึกษา
22.    คุณวิศิษฎ์  ศาสนเที่ยง            ที่ปรึกษา
23.    คุณฤทัยวรรณ  วงศ์สิรสวัสดิ์      ที่ปรึกษา
24.    คุณพันธ์ธัมม์ ทองสังข์            ที่ปรึกษา